باشگاه ایده در نظر دارد مسابقه ای بین مخاطبان برنامه برگزار نماید.

هر یک از عزیزان می توانند با پیشنهاد در طراحی سئوالات یا فرم مسابقه  در مسابقه باشگاه ایده شرکت کنند. به نفر اول 5 میلیون تومان به نفر دوم 3 میلیون تومان و به نفر سوم 2 میلیون تومان هدیه تقدیم خواهد شد.

Powered by TayaCMS